សូមកុំដើ…

សូមកុំដើរមុខខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងមិនដើរតាមអ្នកទេ ហើយសូមកុំដើរតាមខ្ញុំតាម ខ្ញុំក៏មិនមែនដើរតាមអ្នកដែរ ប៉ុនែ្តអោយល្អជាងនេះ គឺដើរសើ្មរខ្ញុំ កៀកស្មាខ្ញុំធ្វើជាមិត្តជារៀងរហូត។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s