កុរុកិ និង កៀវអស់មុនគេ

អបអរសាទរទិវាសិទ្ឋិនារី អន្តរជាតិ ៨មិនា នៅសាលា ជប៉ុនជិតពេទ្យលោកសង្ឃមានកម្មវិធីសប្បាយយ៉ាងខ្ញៀវខ្ញារ ដោយសិស្សតាមថ្នាក់រៀងខ្លួនៗបានធ្វើម្ហូបពីរមុខ ហើយដឹកមកកាន់ថ្នាក់រៀងខ្លួន។ ថ្នាក់មេជិរបស់ខ្ញុំក៏បានដឹក ម្ហូម កុរុកិ និង កៀវ មកដល់ដែរ ដាក់ជា លក្ខណៈបុហ្វេ។ ទាំងពីរនោះគឺអស់មុនគេ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s