ផ្ទៃអ័ព្ឋក្រាស់ឃ្មឹកនៅលើភ្នំបូកគោ

ផ្ទៃអ័ព្ឋក្រាស់ឃ្មឹកនៅលើភ្នំបូកគោ

នៅខាងក្រោយអ័ព្ឋក្រាស់ឃ្មឹកខាងក្រោយខ្ញុំនេះ មានមនុស្សមួយក្រុមកំពុងធ្វើពិកនិច!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s